1. Du er her: Evalueringsrapport for Projekt Mødregruppe

Evalueringsrapport for Projekt Mødregruppe

Udgivet: 2019-02-13

I januar 2018 modtog en gruppe mødre til teenagedrenge med autismespektrumforstyrrelse som primær diagnose, en invitation til et møde i StøtteCompagniet.

Grunden hertil var, at vi gennem en årrække havde oplevet, at mødrene var de primære personer i disse drenges liv, og at mødrenes roller indebar langt mere end man almindeligvis kunne forvente at en mor skulle overkomme.

Vi mente at disse mødre måtte have et interessefællesskab og en umiddelbar forståelse for hinandens forhold, hvorfor tanken var at etablere en mødregruppe hvor genkendeligheden var givet på forhånd.

Ideen har vist sig absolut bæredygtig, og vi har nu gennem et år med stor succes samlet en gruppe kvinder i et pilotprojekt på baggrund af ovennævnte kriterium.

Erfaringerne fra Mødregruppen har vi samlet i vedlagte rapport, som vi håber I kunne have interesse i at læse.

Rapporten peger overordnet på

  • at den snævre målgruppe er afgørende for genkendeligheden
  • at konceptet kan overføres til andre grupper
  • at vi i StøtteCompagniet ønsker at påtage os opgaven - med henblik på at tilføre mødrene øget overskud og flere ressourcer.

Tilbuddet afskiller sig fra forældrekurser og fra pædagogisk vejledning. Tilbuddet kan altså ikke træde i stedet for kurser og målrettet rådgivning, men det er et givende, vedkommende og økonomisk bæredygtigt supplement. I rapporten peges der på at den ideelle gruppestørrelse er mellem 5-7 mødre/personer med 1 professionel fagperson som tovholder, moderator og facilitator. Dette betyder at man med fordel og stort udbytte kan tilvejebringe overskud med mere hos en udsat gruppe indenfor en økonomisk rentabel ramme.

Tilbuddet styrker en ligeværdig kommunikation mellem nøglepersoner, som skaber energi og glæde og aktiverer ressourcer hos deltagerne. Vi vil gerne tilbyde at uddybe rapporten samt de muligheder den anviser, så du/I er velkomne til at kontakte StøtteCompagniets kontaktperson og projektleder Anne Kløjgaard.

Kontaktoplysniger

Anne Kløjgaard
Pædagogiskvejleder i StøtteCompagniet
anne@stottecompagniet.dk
Mobil: 28831500

Hovednummer: 70701807
Hovedmail: mail@scdk.dk

 


Læs hele rapporten (pdf)